2018-03-28

STEP BY STEP USING LETSENCRYPT TO MAKE SSL CERT FOR IIS - MANUAL

#!/bin/sh
#/etc/haproxy/letsencrypt-pem-2-pfx.sh
#lastUpdate: #10:21 2018.03.28
#####################################

#CÁC BƯỚC SỬ DỤNG LETSENCRYPT ĐỂ TẠO SSL CERT CHO IIS - MANUAL

# 1/ Sử dụng LetsEncrypt để tạo CERT bình thường cho các domain/subdomain.
# 2/ Sử dụng script "letsencrypt-pem-2-pfx.sh" để tạo ra file ".pfx" để IIS có thể nhận được - IMPORT được
# 3/ File được tạo ra là "/share/letsencrypt/archive/{DOMAIN}/cert.pfx" sẽ được IMPORT vào IIS.
# 4/ Mật khẩu của file "cert.pfx" là "abc123"
# 5/ DONE.

#
mkdir -p /share/letsencrypt/archive/
#cat /dev/null > /share/letsencrypt/pass.txt
echo "abc123" > /share/letsencrypt/pass.txt

#pemsdir='/etc/letsencrypt/archive'      # default search PEMs
#
pemsdir='/etc/letsencrypt/live'      # default search PEMs
pfxspath='/share/letsencrypt/archive'   # dest of the PFXs
passfile='/share/letsencrypt/pass.txt'  # password to be applied to the PFX file


for cnvifull in `find "${pemsdir}" -name 'cert*.pem' -o -name '*chain*.pem'`
do

  cnvifile=${cnvifull##*/}
  cnvinum=`echo ${cnvifile%.*} | sed -e "s#[cert|chain|fullchain]##g"`
  cnvipkey="${cnvifull%/*}/privkey${cnvinum}.pem"

  cnvopem=`echo ${cnvifull} | sed -e "s#${pemsdir}#${pfxspath}#g"`
  cnvofull="${cnvopem%.*}.pfx"

  echo "- :-) ->"
  echo "-in    ${cnvifull}"
  echo "-inkey ${cnvipkey}"
  echo "-out   ${cnvofull}"


  mkdir -p ${cnvofull%/*}

  openssl pkcs12 \
    -export \
    -in ${cnvifull} \
    -inkey ${cnvipkey} \
    -out ${cnvofull} \
    -passout file:${passfile}

done

cd /share/letsencrypt/
tree .

#THE-END

Kết quả:No comments:

Post a Comment