2020-10-23

How to convert IOPS<->MB

Công thức quy đổi IOPS ra MB/s và ngược lại, MB/s ra IOPS:
1/ IOPS = (MB/s thông lượng / KB vào ra) x 1.024

2/ MB/s = (IOPS x KB vào ra) / 1.024

Theo nội dung trên, ta có IOPS 150.000 và kích thước dữ liệu vào ra 4KB, quy đổi ra MB/s sẽ là:
MB/s = (IOPS x KB vào ra) / 1.024 = (150.000 x 4) / 1.024 = 585,9375
Như vậy, 150.000 IOPS sẽ gần bằng 600 MB/s.

IOPS=1.000.000
->MB/s=3906.25MB/s ~ 3.9GB/s


No comments:

Post a Comment